ÄÄNITTEIDEN TALLENNUS- JA KÄYTTÖLUPA DJ-TOIMINTAAN       1  /  4


1. Määritelmiä

Tässä lupahakemuksessa

kopioinnilla tarkoitetaan äänitteen jäljentämistä laitteelle, jolla se voidaan toisintaa, sillä tavoin kun toiminta on tekijänoikeuslain (8.7.1961/404) 45 §:ssä sekä 46 §:ssä määritelty

äänitteellä tarkoitetaan laillisesti julkaistua ja levitettyä äänilevyä, muuta äänitallennetta tai näiden osaa

äänitteen uralla tarkoitetaan äänitteen osaa, joka sisältää yhden sävelteoksen tai sen osan esityksen

tallenteella tarkoitetaan laitetta, jolle äänite on kopioitu

DJ-toiminnalla tarkoitetaan luonnollisen henkilön DJ-toimintaa, jossa valmistettu äänitellenne esitetään julkisesti läsnä olevalle yleisölle esimerkiksi ravintolassa, yleisötilaisuudessa tms. esityspaikassa.


2. Lupa

Lupa myönnetään nimetylle luonnolliselle henkilölle. Lupa sisältää esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien käyttöluvan ja luvan kopioida ja valmistaa äänitteitä toiselle tallenteelle, jolla äänite voidaan toisintaa ja jota käytetään yksinomaan Suomessa tapahtuvaan esityskäyttöön kohdassa 3.1. määritellyssä käyttötoiminnassa.


Lupa voidaan myöntää myös oikeushenkilölle, kuten esim. ohjelmatoimistolle erikseen sovitulla tavalla.


Suomen ulkopuolella tapahtuvan esityskäytön osalta kysy tarkempia ohjeita Gramexin toimistolta.


3. Luvan kohde

3.1. Gramex myöntää jäljempänä lausutuilla ehdoilla esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien luvan kopioida ja käyttää äänitteitä DJ-toiminnassa. Lupa antaa oikeuden käyttää DJ-toiminnassa myös yksityiseen käyttöön hankittuja äänitteitä/äänitteiden käyttöoikeuksia.


4. Vuosilisenssien hinnat

Lisenssivaihtoehdot

Tallennettava uramäärä

Hinta

DJ–A

 1 – 900 uraa

217,74 € / vuosi

DJ–B

 901 – 3000 uraa

363,26 € / vuosi

DJ–C

 3001 – 7000 uraa

520,24 € / vuosi


Valitun lisenssiuramäärän ylittävän kopioinnin osalta noudatetaan Gramexin yleisiä kopiointilupaehtoja ja -hintoja, jolloin suoritettava lisähinta määräytyy kopioitavien äänitteiden urien lukumäärän perusteella.


Edellä kerrotut hinnat sisältävät verokannan mukaisen ALV:n.


5. Maksuehdot

Luvansaajan vahvistettua valitsemansa lisenssin, sitoutuu luvansaaja suorittamaan valittua vuosilisenssiä koskevan lisenssikorvauksen. Luvansaaja voi valita kaksi eri maksutapaa:

 

Vaihtoehto 1: laskutus

 

Luvansaaja suorittaa lisenssikorvauksen Gramexin toimittaman laskun mukaisesti (maksuehto 14 pv). Suorituksen viivästyessä yli sovitun ajan, suorittaa Luvansaaja lainmukaisen viivästyskoron

 

Vaihtoehto 2: lisenssin maksaminen verkkopankissa

 

Luvansaaja voi suorittaa lisenssikorvauksen heti palvelussa käytettävillä verkkopankkipalveluilla.


6. Äänitteiden kopiointia ja tallenteiden käyttöä koskevat ehdot

6.1. Myönnettävä vuosilisenssi on henkilökohtainen eikä sitä tai sen nojalla valmistettuja tallenteita ole lupaa siirtää toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jollei toisin nimenomaisesti ole sovittu.


6.2. Vuosilisenssi ei oikeuta Luvansaajaa käyttämään ja kopioimaan äänitteitä muussa kuin DJ-toiminnassa. Tallenteita on lupa esittää julkisesti vuosilisenssin nojalla ainoastaan yhdessä esityspaikassa kerrallaan.


6.3. Tallenteen valmistamista ei saa antaa ulkopuolisen suoritettavaksi. Kopioinnin saa suorittaa ainoastaan sellaisista äänitteistä, jotka on valmistettu oikeudenhaltijoiden suostumuksella tai muutoin laillisesti, tai äänitteistä/teoksista, jotka on välitetty oikeudenhaltijoiden suostumuksella tai muutoin laillisesti yleisön saataville käytettäväksi julkiseen esittämiseen.


6.4. Käytettäviä ja kopioituja äänitteitä ei tarvitse raportoida Gramexiin. Gramexilla on kuitenkin oikeus pyytää tietoja kopioiduista äänitteistä tutkimustoimintaansa varten.


6.5. Vuosilisenssi ei sisällä oikeutta välittää tallennetta yleisölle tietoverkon välityksellä tai käyttää tallennetta muutoinkaan tieto- tai mobiiliverkossa.


6.6. Vuosilisenssi ei oikeuta jäljentämään äänitteitä eikä esittämään valmistettuja tallenteita tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia.


6.7. Äänitteiden tallennus- ja käyttöluvasta maksettava korvaus ei kata tekijänoikeuslain 47 §:n perusteella äänitteiden julkisesta esittämisestä esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavaa korvausta.


6.8. Luvansaaja vastaa siitä ja harjoittaa toimintaansa siten, että myönnettävän luvan perusteella valmistettuja tallenteita ei kopioida, levitetä eikä esitetä näiden ehtojen vastaisesti.


6.9. Edellä kohdassa 6.7. lausuttu ei miltään osin rajoita Gramexin oikeutta kohdistaa vaatimuksia kolmansiin tai yhteisvastuullisesti sekä kolmansiin että luvansaajaan, mikäli äänitteitä kopioidaan tai valmistettuja tallenteita käytetään ehtojen vastaisesti.


6.10. Gramexilla on oikeus peruuttaa vuosilisenssi heti päättyväksi, mikäli luvansaaja toimii näiden ehtojen, Suomen tekijänoikeuslain tai Euroopan yhteisöjen tekijänoikeusdirektiivien vastaisesti.


6.11. Vuosilisenssi on voimassa 12 kuukautta ja vuosilisenssi astuu voimaan luvansaajan hyväksyttyä näissä lupaehdoissa kerrotut ehdot ja vahvistamalla luvan hankkimisen palveluvalikossa.


6.12. Luvansaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetty Gramexin lisenssivahvistus on osoitus näiden ehtojen mukaisesta luvasta. Lisäksi vuosilisenssin haltijat rekisteröidään Gramexin lisenssirekisteriin, josta ulkopuolinen, esim. ravintolayrittäjä tms. voi halutessaan tiedustella, onko kyseinen DJ-toiminnanharjoittaja hankkinut oikeudenhaltijoiden luvat toimintaansa.


6.13. Vuosilisenssin voimassaolon päätyttyä ei sen nojalla lisenssoituja ja valmistettuja tallenteita saa enää käyttää ja tallenteet tulee hävittää vuosilisenssin päättymispäivän kuluessa.


6.14. Gramexilla tai sen määräämällä on oikeus haluamanaan ajankohtana tarkastaa vuosilisenssin nojalla käytettävät ja valmistetut tallenteet ja niiden lukumäärä samoin kuin tallenteiden tallennusalustat kuten esimerkiksi PC-kovalevyt.


6.15. Mikäli luvansaaja antaa Gramexille luvan, niin Gramex voi niin halutessaan ilmoittaa omassa tiedotusaineistossaan, esim. Gramexin Internet-sivustollaan, siltä vuosilisenssin lunastaneet DJ-toiminnanharjoittajat.  Hyväksyn lisenssiehdot